Filozofická Fakulta

Domů

Fotografie přednášejícího

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.

Katedra divadelní vědy

Od roku 1996 působí na FF UK, vedle toho také vyučoval na FAMU a Literární akademii Josefa Škvoreckého. V roce 2011 byl na FF UK jmenován profesorem. Vedle přednášek a seminářů zaměřených na dějiny české divadelní kritiky, faustovský mýtus, divadlo v mediálním prostoru, vede odborné semináře týkající se mediální problematiky. Je autorem mnoha stěžejních teatrologických publikací. Dlouhodobě působí v časopisu Divadelní revue, od roku 2005 byl také členem grantové komise Magistrátu hl. m. Prahy.

K čemu bude ve 21. století dobrá teatrologie?

Fotografie přednášejícího

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Ústav lingvistiky a ugrofinistiky

Mirjam Friedová vystudovala lingvistiku na University of California v Berkeley, kde mezi lety 1998 - 2001 působila jako odborný asistent, v letech 2001 - 2008 přednášela na univerzitě v Princetonu, 2008 - 2011 byla vědeckou pracovnicí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. V loňském roce byla jmenována ředitelkou Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky na FF UK. Je přední odbornicí v oblasti konstrukční gramatiky. Je členkou mnoha významných mezinárodních učených společností (m. j. International Cognitive Linguistics Association) a redakčních rad předních lingvistických časopisů (např. Cognitive Linguistics), je rovněž spoluredaktorkou prestižního časopisu Constructions and Frames. V současnosti je řešitelkou grantového projektu Podstata jazykové kategorizace: diachronní analýza kategoriálně smíšených forem. Svým dílem, svým rozhledem i svými domácími i zahraničními kontakty patří k nejpřednějším představitelům české lingvistiky.

Neviditelné významy a jiné taje konverzačního umění

Fotografie přednášejícího

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD.

Ústav pro dějiny umění

Na FF UK působí od roku 1990, od roku 2006 je ředitelem Ústavu pro dějiny umění. Vedle toho působí také externě na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 2004 byl jmenován profesorem. V roce 1994 obdržel cenu Josefa Krásy, udělovanou Uměleckohistorickou společností  v českých  zemích.  Je předním odborníkem na gotické a barokní umění. V poslední době se mimo jiné podílel na grantovém projektu Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost.

Ikonografie Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi

Fotografie přednášejícího

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Ústav českých dějin

Od roku  1970 působí v Historickém  ústavu AV ČR, v současnosti jako vedoucí oddělení  dějin středověku. Od roku 1991 vyučuje na FF UK na Ústavu českých dějin  v semináři dějin středověku. V roce 2002 byl jmenován profesorem. Od roku 2003 také pracuje v Centru medievistických studií (společné pracoviště AV ČR a UK Praha). V roce 2010 byl jmenován ředitelem Ústavu českých dějin. Je členem předsednictva Commission internationale pour l'histoire des ville. Zaměřuje se na dějiny osídlení v českých zemích ve středověku a rod Přemyslovců. Je autorem mnoha významných publikací. Kromě podílu na dalších projektech je také od r. 1999 spoluřešitelem výzkumného záměru Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin.

Říše posledních Přemyslovců: Přemysl Otakar II. a Václav II.

Fotografie přednášejícího

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Video

Katedra psychologie

Na FF UK působí od roku 1984. V letech 1999, 2003, 2004 a 2006 přednášela na Universitè Toulouse le Mirail. V roce 2010 byla jmenována profesorkou. Předmětem jejího odborného zájmu je vývojová a sociální psychologie. Je autorkou mnoha odborných publikací jak českých, tak francouzských. V současnosti je řešitelkou grantového projektu Interkulturní česko-francouzsko-kanadská studie analyzující interakci rodič-dítě-učitel se zaměřením na školní přípravu. Kromě působení na Katedře psychologie také provozuje psychologickou praxi.

Dítě nepotřebuje tátu nebo mámu, ale rodiče

Fotografie přednášejícího

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. 

Český egyptologický ústav

Miroslav Bárta vystudoval egyptologii v Praze a Hamburku, v roce 2009 byl jmenován profesorem. Oblastí jeho zaměření je především archeologie Egypta v době stavitelů pyramid, vztah člověka a krajiny ve starověku, vývoj a kolaps komplexních společností. Na FF UK přednáší od roku 1998, v letech 2003 - 2004 působil na University of Pennsylvania v USA. Kromě archeologické činnosti v Egyptě (od roku 1991) vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí provedené v letech 2002 – 2003. Je autorem mnoha vědeckých monografií a studií.

Komplexní civilizace a studium kolapsů včera a dnes

Fotografie přednášejícího

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Videopozvánka na přednášku

Ústav anglofonních literatur a kultur

Anglistiku vystudoval v Praze a Oxfordu, od roku 1969 působí na pražské anglistice (dnes  Ústavu  anglofonních literatur a kultur), v letech 1989 - 1998 zastával funkci ředitele. V roce 1998 byl jmenován profesorem. Vedle ÚALKu vyučuje také na anglistice filozofické fakulty v Českých Budějovicích. Je předním českým znalcem Williama Shakespeara, jehož dílo kompletně přeložil do češtiny. Je také autorem teoretických publikací. Za své překladatelské a badatelské dílo obdržel mnoho významných ocenění, mimo jiné Řád britského impéria, Medaili za zásluhy o stát a další. V minulém roce byl oceněn Státní cenou za překladatelské dílo.

Geneze zla: Shakespearovi padouši

Fotografie přednášejícího

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Ústav filosofie a religionistiky

Vystudoval filozofii a sociologii na FF UK; teologii a religionistiku  studoval nejprve tajně v Praze a po r. 1989 postgraduálně v Římě. Profesorem byl jmenován v roce 1997. Je prezidentem České křesťanské akademie, od roku 1990 spravuje Akademickou farnost v Praze. V rámci Ústavu filosofie a religionistiky přednáší FF UK přednáší  filosofii a sociologii náboženství.  Přednášel na řadě zahraničních univerzit v Evropě, USA, Asii, Africe, Latinské Americe a Austrálii, mj. na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuje také na vztah náboženství, kultury a politiky a otázky evropské kulturní identity. Jeho knihy jsou překládány do řady jazyků.  Získal mj. Cenu Romana Guardiniho za rok 2010, v roce 2011 získal Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy za knihu Vzdáleným nablízku.

Vliv globalizace na světová náboženství

Fotografie přednášejícího

PhDr. Radek Buben

Ústavu politologie

Působí na Ústavu politologie FF UK a spolupracuje se Střediskem iberoamerických studií téže fakulty. Zabývá se především problémy demokratických tranzicí, budováním a přebudováváním autoritářských režimů a politickými procesy v jižní Evropě a Latinské Americe. Publikoval několik článků o politickém vývoji v Bolívii a Venezuele. V roce 2009 mu vyšla v nakladatelství Libri kniha o dějinách prvně jmenované země, vydavateli však dosti pozměněná. V současné době se věnuje otázkám latinskoamerického populismu a dokončuje dizertaci o rozkladu stranického systému ve Venezuele v 90. letech.

Z kasáren do vlád a z vlád do kasáren (či jinam)

Fotografie přednášejícího

PhDr. Jan Koura

Ústav světových dějin

Jan Koura působí od roku 2011 jako asistent na Ústavu světových dějin. Tematický se zabývá nejnovějšími obecnými dějinami se zaměřením na dějiny Spojených států amerických a americkou zahraniční politikou vůči Evropě ve 20. století. Podnikl celou řadu studijních a badatelských pobytů, především ve Spojených státech amerických a Velké Británii. Od roku 2010 je členem redakce časopisu Dvacáté století - The Twentieth Century , který vydává Filozofická fakulta UK. V současné době je hlavním řešitelem dvou vědeckých projektů (Analýza role Řecka a Turecka v amerických strategiích zadržování v letech 1946 – 1964 a Propagandistická válka: Rozhlasové vysílání „Hlasu Ameriky“ do Československa v letech 1948 – 1953).

Zápas o východní Středomoří

Fotografie přednášejícího

Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

Ústav informačních studií a knihovnictví, Studia nových médií

Vít Šisler působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví od roku 2005 (od roku 2011 jako odborný asistent). V letech 2008 - 2009 absolvoval na Fulbrightově stipendiu vědeckou stáž na Nortwestern University v Chicagu, dále absolvoval stáže na Americké univerzitě v Káhiře a Damašské univerzitě. Předmětem jeho odborného zájmu jsou informační a komunikační technologie na Blízkém východě, vztah islámu a nových médií a výukové počítačové hry a simulace. Je členem Middle East Studies Association a American Political Science Association. Kromě podílu na dalších projektech je také od roku 2011 hlavním řešitelem výzkumného projektu Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. Století.

Islámské právo v Evropě: Fatwy islámských učenců online

Fotografie přednášejícího

Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. Videopozvánka na přednášku

Fonetický ústav

Radek Skarnitzl působí ve Fonetickém ústavu od roku 2002. Předmětem jeho odborného zájmu jsou zvukové vlastnosti češtiny a angličtiny, český přízvuk v angličtině a fonační modifikace, v současné době pak především možnost identifikace mluvčího z řečového signálu. Kromě podílu na dalších grantových projektech je také od roku 2012 řešitelem výzkumného projektu Individuální rysy mluvčího v češtině a jejich možné využití ve forenzně fonetické praxi. Kromě zabezpečování techničtěji zaměřených kurzů pro obor fonetika se podílí i na výuce fonetiky angličtiny. Je členem International Phonetic Association a International Speech Communication Association.

Existuje ještě dnes „anonymní“ telefonát?

Čtyři pohledy na zkoumání řeči

Fotografie přednášejícího

PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Ústav Blízkého východu a Afriky

Pavel Sládek vyučuje obor hebraistika od roku 2007 a v lednu 2012 se spolupodílel na založení Centra židovských studií FF UK. Ve své disertaci ze zabýval klasickou rabínskou literaturou. Předmětem jeho odborného zájmu jsou vybrané problémy středověké a raně moderní rabínské literatury a židovského myšlení. Je spoluřešitelem grantových projektů Filosofické a náboženské myšlení judaismu a David Gans – pražský renesanční historik. Nakladatelství Academia připravuje k vydání jeho rozsáhlou monografii Raši (1040 – 1105): Vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech.

Židovská studia pro 21. století: Praha – Evropa – svět

Fotografie přednášejícího

Mgr. Barbora Hronová

Ústav translatologie

Barbora Hronová se v doktorském studiu věnuje dějinám uměleckého
překladu, zabývá se překlady Rostandova Cyrana z Bergeracu. Podílela
se na řešení grantového projektu Postavení literárního překladu v
české společnosti po roce 1945.                                                                                  

Slovo za slovem – s překladateli o překládání

 

 

Fotografie přednášejícího

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.

Ústav filozofie a religionistiky

Po magisterském studiu filosofie na FF UK obhájil doktorskou práci "The Ethics of Self-Knowledge in Plato’s Dialogues " na Central European University, Budapest (vedoucí práce Gábor Betegh a David Sedley). Absolvoval dlouhodobé badatelské pobyty na University of Cambridge a Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien. V současné době se zabývá klasickou antickou filosofií a etikou.

Etika jako věda?

Fotografie přednášejícího

Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. Videopozvánka na přednášku

Ústav Dálného východu

Na Ústavu Dálného východu působí od roku 2004, od roku 2011 je jeho ředitelem. Absolvoval zahraniční stáže v Nanjingu a Pekingu v letech 2001 a 2004 v Uppsale v roce 2005.
Na sinologii FF UK vyučuje předměty zaměřené na čínský jazyk a písmo. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména gramatika klasické čínštiny, zabývá se však i dějinami čínského myšlení (legismus) a překládá klasické čínské texty. Publikuje jak v odborných sinologických, tak v interdisciplinárních periodikách. Spolupracuje na mezinárodním projektu Thesaurus Linguae Sericae a na encyklopedii Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics leidenského univerzitního nakladatelství.

V měsíci bourců se větvují morušovníky

Fotografie přednášejícího

Mgr. Josef Šlerka

Ústav informačních studií a knihovnictví, Studia nových médií

Josef Šlerka působí na Studiích nových médií (ÚISK) od roku 2008. Předmětem jeho odborného zájmu je především oblast teoretické reflexe nových médií. Dlouhodobě se však věnuje i transferu znalostí z akademické oblasti do komerčního sektoru, a to především v oblasti montioring a analýz sociálních sítí. V současnosti se zabývá potenciálem, který pro humanitní vědy přinášejí tzv. velká data a jejich data mining. Metodicky ve svých zkoumáních vychází především ze sémiotické tradice. Je členem Sémiotické skupiny při České společnosti pro kybernetiku a informatiku.

Analýza sociálních sítí


Fotografie přednášejícího

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Ústav české literatury a literární vědy

Na FF UK působí od roku 1986, mezi lety 2000 - 2009 byl ředitelem Ústavu české literatury a literární vědy. V roce 2008 byl jmenován profesorem. Vedle pražské Filozofické fakulty působí  na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V rámci zahraničních stáží pobýval v Providence v USA a v Glasgow. Mezi předměty odborného zájmu prof. Bílka  patří mimo jiné literatura socialistického realismu a populární kultura. Publikoval mnoho významných literárně-teoretických publikací a statí. Je členem redakční  rady časopisu Slovo a Smysl, Společnosti F. X. Šaldy a odborné komise Ministerstva kultury pro podporu překladů české literatury v zahraničí. V poslední době se podílel na knize Dějiny nové moderny, jež získala v roce 2011 cenu Magnesia Litera.

Vědec ve filmu


Fotografie přednášejícího

Mgr. Michaela Buchtová

Ústav informačních studií a knihovnictví, Studia nových médií

Mgr. Michaela Buchtová je absolventkou magisterského oboru Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studovala magisterský program Studia nových médií na katedře Informačních studií a knihovnictví na FF UK a bakalářský obor Sociologie a andragogika na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Studovala mj. na Univerzitě Santiago de Compostela ve Španělsku (Žurnalistika a Nová média). Věnuje se problematice celoživotního učení a možnostem využití nových médií v rámci metodologie vzdělávání a pro podporu informačního chování. Svou diplomovou práci věnovala tématu učení pomocí výukových her (Digital Game Based Learning), účastnila se rozvoje první e-learningové platformy pro vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR, nyní se podílí na výzkumu vzdělávacích efektů počítačových simulací. Spoluzaložila občanské sdružení M77 - umění, digitální tvorba a další vzdělávání, kde se věnuje zejména edukativním novomediálním projektům.

Vzdělávací simulace  Evropa 2045


Fotografie přednášejícího

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.

Ústav hudební vědy

Na FF UK pedagogicky působí od roku 2002, v současné době jako vedoucí Semináře dějin starší hudby v Ústavu hudební vědy. V roce 1994 absolvovala stáž na University College Cork v Irsku, v roce 1995 na Rijksuniversiteit Utrecht v Nizozemí a v letech 1999 - 2000 na Humboldt-Universität zu Berlin v Německu. V roce 2006 se podílela na organizaci mezinárodní muzikologické konference Musical Culture of the Czech Lands and Central Europe before 1620 (Praha). V zimním semestru 2007 - 2008 pohostinsky přednášela na Technische Universität Dresden. V roce 2009 se organizačně podílela na mezinárodní muzikologické konferenci The Musical Heritage of the Jagiellonian Era (Varšava, Polsko). V letech 2010 - 2011 byla koordinátorkou české části polsko-českého výzkumného projektu Hudební kultura Slezska před rokem 1742 z polsko-české perspektivy a spoluorganizátorkou mezinárodní muzikologické konference The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts - New Perspectives (Vratislav, Polsko).

Hudba na středoevropském pomezí aneb do Slezska až z konce Evropy a zpět


Fotografie přednášejícího

Mgr. Marc Niubó, PhD.

Ústav hudební vědy

Studoval sólový zpěv na Konzervatoři v Praze (1995) a hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Doktorát dokončil v roce 2009 s disertací Pasquale Anfossi a italská opera v Praze. Jako interpret se v letech 1990-2006 aktivně věnoval především barokní hudbě včetně operních projektů (se soubory Capella Regia, Cappella Academica, Pražští madrigalisté, Ritornello ad.) a zároveň se věnoval odborné muzikologické činnosti, která v současnosti převážila. Je autorem již více než stovky odborných studií, populárních článků a recenzí, podílel se rovněž na výstavních projektech (Opus Italicum, Barokní Čechie, Moji Pražané mě uctívají) a koncertních dramaturgiích a nahrávkách věnovaných starší hudbě. Od roku 2006 je Marc Niubo uměleckým ředitelem Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Na katedře hudební vědy FF UK je asistentem v semináři starší hudby a zároveň je odborným pracovníkem Národní knihovny ČR. Je uměleckým ředitelem Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích (od r. 2006) a také členem edičního týmu Nové kritické vydání děl Antonína Dvořáka.

Hudba na středoevropském pomezí aneb do Slezska až z konce Evropy a zpět

Fotografie přednášejícího

Mgr. Veronika Mráčková

Ústav hudební vědy

Magisterské studium hudební vědy zakončila diplomovou prací ""Chorální notace rukopisů kláštera sv. Jiří v Praze"" u Doc. PhDr. Davida Ebena, Ph.D. Nyní pokračuje v doktorandském studiu hudební vědy, se zaměřením na středověké hymny v Čechách. Roku 2010 absolvovala na Pražské konzervatoři, kde studovala klasický zpěv u prof. Jiřiny Přívratské a prof. Yvony Škvárové. Během vysokoškolského studia absolvovala půlroční stáž v Itálii (Florencie), kde se zabývala především etnomuzikologií a renesanční italskou hudbou. Aktivně se zúčastnila dvou mezinárodních konferencí ve Varšavě (The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries) v roce 2009 a v Londýně (Medieval and Renaissance Music Conference) v roce 2010.

Hudba na středoevropském pomezí aneb do Slezska až z konce Evropy a zpět
Fotografie přednášejícího

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. Videopozvánka na přednášku

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

V Ústavu českého jazyka a teorie komunikaci FF UK působí od roku 2004, od roku 2011 jako jeho ředitelka. V loňském roce dokončila doktorské studium oboru český jazyk (disertace Teličnost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině). Zabývá se např. kategorizací adjektiv a deadjektivních sloves, vyjadřováním habituálnosti v češtině a porovnáváním současných přístupů ke gramatickému popisu. Podílela se mimo jiné na edici Rozhovorů s českými lingvisty (3 svazky). V roce 2010 spoluorganizovala 6. mezinárodní konferenci konstrukční gramatiky v Praze. Je zástupkyní šéfredaktora časopisu Studie z aplikované lingvistiky, členkou odborné rady časopisu Constructions and Frames a členkou odborné rady Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií LABELS.

O krvi, jež zmodrala a zhoustla


Fotografie přednášejícího

Mgr. Lucie Chlumská

Ústav českého národního korpusu

Lucie Chlumská absolvovala magisterské studium v oboru Překladatelství AJ a Český jazyk a literatura na FF UK a nyní je doktorandkou na Ústavu Českého národního korpusu. Zabývá se především překladovým jazykem a korpusovým srovnáním angličtiny a češtiny. Účastnila se řady zahraničních konferencí (Birmingham, Petrohrad aj.) a podílí se na projektech v rámci velké infrastruktury ÚČNK.

Kam čert nemůže, nastrčí korpus!


Fotografie přednášejícího

PhDr. Olga Richterová

Ústav Českého národního korpusu

PhDr. Olga Richterová v letech 2007–2009 pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR, nyní působí na Ústavu Českého národního korpusu. Vystudovala překladatelství a tlumočnictví (AJ-NJ) na FF UK, absolvovala zahraniční stáže v britském Sheffieldu, německém Saarbrückenu a kalifornské Santa Barbaře. Zabývá se především kontrastivními tématy a frazeologií, s kolegyní Lucií Chlumskou pořádá korpusové workshopy, jejichž cílem je pomoci profesionálním i laickým uživatelům po celé ČR s používáním korpusů.

Kam čert nemůže, nastrčí korpus!

Fotografie přednášejícího

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Videopozvánka na přednášku

Katedra psychologie

Doktorka Krejčová  se zaměřuje na pedagogickou a školní psychologii. Kromě katedry psychologie FF UK v Praze působí v nestátní neziskové organizaci DYS-centrum® Praha, o.s. Odborné zájmy: specifické poruchy učení a chování u dětí, dospívajících a dospělých, psychologie adolescence, podpora a rozvoj kognitivní funkcí a sociálních dovedností. V souvislosti s uvedenými tématy se podílela či podílí na řešení výzkumných projektů a participovala v mezinárodních projektech.

Myslím, tedy jsem...

Fotografie přednášejícího

Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD.

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Historik, v roce 2010 habilitován, od roku 2006 děkan Filozofické fakulty UK (předtím působení na Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK). Mezi lety 2003 a 2006 zastával pozici náměstka generálního ředitele Národního muzea. V současné době je členem Vědecké rady Masarykovy univerzity, Rady Českého rozhlasu, Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, Rady Národního muzea a dalších. Vedle toho je také členem Česko-rakouské stálé konference historiků. Zabývá se mimo jiné dějinami Vysočiny a historií česko–slovenských vztahů.

HODNOCENÍ VĚDY V ČR – MINULOST A VÝHLEDY

Fotografie přednášejícího

Bc. Petr Hájek

Grantový referát

V oblasti grantů a dotací se pohybuje od roku 2005, kdy začal pracovat na odboru strukturálních fondů Ministerstva pro místní rozvoj. Od té doby působil rovněž v oblasti fundraisingu pro neziskový sektor se zkušeností s vedením projektů a vyhledáváním finančních prostředků v oblasti zdravotnictví, sociální práce a vzdělávání. Od roku 2011 působí na FF UK na grantovém referátu, kde má spolu se svou kolegyní Janou Bryksíovou na starosti administrativní podporu studentů a akademiků při vedení výzkumných grantových projektů.

Jak získat peníze na svůj projekt?


Fotografie přednášejícího

Bc. Kateřina Mitasová

Zahraniční oddělení

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě v Hradci Králové. Po ukončení v roce 2000 působila průběžně ve vysokoškolském prostředí, a to na různých administrativních pozicích. Od června 2006 začala pracovat na pozici vedoucí zahraničního oddělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve své práci se především snaží o nastavení transparentních pravidel a postupů, které by měly být uplatňovány při mezinárodní spolupráci mezi fakultou a partnerskými institucemi.

Možnosti zahraniční vědecké spolupráce


Fotografie přednášejícího

Radka Syrová, DiS., BBus

Knihovna Jana Palacha

Vystudovala obor Podnikové informační systémy na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze společně s irským bakalářským programem. 
Záliba v informačních technologiích a databázích ji zavedla do Referenčního informačního střediska MŽP, výzkumné agentury GfK a Knihovny Jana Palacha FF UK, kde působí od roku 2010 a specializuje se na elektronické informační zdroje.

Efektivní rešerše v databázích, e-časopisech a e-knihách


ffejsbuk