Filozofická Fakulta

Domů

HODNOCENÍ VĚDY V ČR – MINULOST A VÝHLEDY

21. 3.
2012

Diskutující, místnost

Anotace diskuze

14:00-15:00

Hosté kulatého stolu:

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., poradce premiéra ČR pro vědu a výzkum, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Radek Špicar, M. Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

RNDr. Jiří Rákosník, CSc., vědecký pracovník AV ČR

Moderátor: 

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan FF UK

místnost č. 104

 

Diskuse se zaměří na dosavadní vývoj a budoucí výhledy hodnocení vědy a výzkumu v České republice.

Diskutovat budou klíčoví aktéři tohoto procesu, hlavní poradce premiéra ČR pro vědu a výzkum a zároveň člen RVVI prof. Petr Fiala, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar, M. Phil., vědecký pracovník AV ČR a dlouhodobý účastník debat o metodice výzkumu v ČR dr. Jiří Rákosník a doc. Michal Stehlík, děkan FF UK a zároveň moderátor celé diskuse.

Naším cílem je prezentace názorů relativně sevřené skupiny diskutujících, kteří jednak reprezentují různé přístupy a oblasti výzkumu, jednak hrají mnohdy skutečně klíčovou roli v celém procesu. Bude se jednat o první takto otevřenou diskusi podobně zásadních aktérů.

VIDÍ VĚCI JINAK

21. 3.
2012

Název, přednášející, místnost

Anotace přednášky

10:00-10:45

K čemu bude ve 21. století dobrá teatrologie?

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.

místnost č. 131

Přednáška by se volně, přístupnou formou zaměřila na smysl teatrologie v komputerové době. K čemu je zkoumání divadla, tedy zdánlivě anachronické, ba dokonce primitivní formy komunikace, v čase řetězových explozí nových a nových informačních technologií? Teatrologie přežije pouze tehdy, když – poté, co si přesně definuje, v čem je médium divadla nezastupitelné a "nepřeložitelné" do jazyka jiného média – vyjde z oborové uzavřenosti izolovaného zkoumání oboru a bude jak minulost, tak přítomnost zkoumat důsledně kontextově a interdisciplinárně. Pak může nabídnout i překvapivé nástroje k poznání minulosti (např. teatralita inscenovaných politických procesů) a přítomnosti (zkoumání teatrality, odkrývání skryté inscenovanosti "kostýmů", "masek" a "rolí" v soudobém veřejném politickém prostoru).

Přednáška ke shlédnutí přednáška (41 min)

10:55-11:40

Neviditelné významy a jiné taje konverzačního umění

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

místnost č. 131

Přednáška se zabývá jazykovými prostředky, kterými se v neformálních konverzacích signalizují jednak postoje mluvčích, jednak jejich snaha udržet zájem posluchače, bez ohledu na “objektivní” kvalitu sděleného. Takové významy se zpravidla nevyjadřují přímo, ale přesto mají ustálenou formu a můžeme je identifikovat jako systematické komunikační strategie, které pro mluvčího i adresáta představují spolehlivé orientační body v proudu konverzace.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (45 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 286 kB)

11:50-12:35

Ikonografie Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.

místnost č. 131

Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi (před 1371, dnes v NG v Praze) patří k významným památkám dvorského umění císaře a krále Karla IV. Byl vytvořen v dílně či okruhu Mistra Theodorika na objednávku pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Určen byl do kaple roudnického hradu, který patřil pražským metropolitům. V přednášce se pokusím naznačit možnosti interpretace tohoto díla, a to v kontextu s dobovým myšlením a historickými předpoklady doby.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (45 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 4,3 mB)

12:45-13:30

„Říše“ posledních Přemyslovců: Přemysl Otakar II. a Václav II.

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

místnost č. 131

Ve 13. století prožíval český stát bouřlivý rozvoj. Kolonizace, rozmach měst a v neposlední řadě objevy stříbrného bohatství (Jihlava, Kutná Hora) upevnily hospodářskou bázi českých zemí a posílily sebevědomí českých králů natolik, že zahájili expanzi do sousedství. Již v roce 1251 český následník Přemysl Otakar získal Rakousy a po svém nástupu (1253) rozšířil svoji moc hluboko na jih, prakticky až k břehům Jaderského moře. Odvážný pokus nakonec skončil krachem a Přemyslovou smrtí na Moravském poli (1278). Po překonání "zlých let" se pokusil o obnovu otcovy politiky Václav II. (1283–1305), ovšem jiným směrem, neboť Rakousy již ovládli Habsburkové. Václav zahájil tlak proti rozdrobenému Polsku a v roce 1300 dosáhl polské královské koruny. Když začátkem roku 1301 vymřeli uherští Arpádovci, získali Přemyslovci třetí korunu, a to korunu uherskou. Již v následujících letech se však ukázalo, že tak nákladná zahraniční politika přesáhla ekonomické možnosti českých zemí. Václav III. se musel vzdát uherské koruny a na výpravě do odbojného Krakovska byl v srpnu 1306 zavražděn. Tím skončilo čtyřsetleté panování přemyslovské dynastie.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (47 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 8,4 mB)

13:40-14:25

Dítě nepotřebuje tátu nebo mámu, ale rodiče

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

místnost č. 131

Předmětem přednášky je představení vybraných současných psychologických poznatků týkajících se jedinečnosti přístupů otce a matky k dítěti v raném období jeho vývoje. Předložené poznatky vycházejí jak z českých a zahraničních odborných pramenů, tak z vlastní výzkumné práce přednášející. Autorka přednášky podporuje názor, že oba rodiče plní vůči dítěti zcela specifický úkol návazně na svou pohlavní identitu. Mateřská a otcovská role jsou komplementární, vůči dítěti nezastupitelné a nelze jednoznačně rozhodnout, zda je to matka, či otec, kdo je pro dítě a jeho zdravý psychický vývoj významnější rodičovskou postavou.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (47 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 406 kB)

14:35-15:20

Komplexní civilizace a studium kolapsů včera a dnes

prof. Miroslav Bárta, Dr. 

místnost č. 131

Studium anatomie vzestupu a pádu civilizací představuje v dnešní době zásadní zdroj poučení, který může být inspirací a může i pomoci při případných projekcích vývojových trajektorií do budoucnosti. V případě studia starověkého Egypta jde o civilizaci, která trvala téměř 4000 let a prošla několika významnými obdobími vzestupu a úpadku. Přednáška popíše metody studia jedné z nejstarších civilizací naší planety a přínos humanitních věd ke studiu moderních společností, zejména soudobých vývojových fenoménů euroatlantické civilizace.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (39 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 6,6 mB)

15:30-16:15

Geneze zla: Shakespearovi padouši 

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.   

místnost č. 131

Přednáška bude pojednávat o genezi největších Shakespearových padouchů, především Richarda III. a Jaga, zároveň nabídne průřez celým Shakespearovým dílem z hlediska tohoto dosti atraktivního a, obávám se, věčně aktuálního tématu.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (46 min)

16:25-17:20

Vliv globalizace na světová náboženství

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

místnost č. 131

Proměny současné náboženské scény budí velkou pozornost sociologů, politologů i světové veřejnosti. Jednou z příčin celosvětového oživení zájmu o náboženství a jeho nebývalou vitalitu na prahu nového milénia je nesporně proces globalizace, který uvádí světová náboženství do mnohonásobných kontaktů a občas mění i tradiční roli náboženství (náboženství, jsou-li chápána především jako výraz ohrožené skupinové identity, se politizují). Povede náboženská pluralita ke ""střetu civilizací"", nebo mohou náboženství naopak napomáhat k vytváření morálního klimatu budoucí civilizace?

Přednáška ke shlédnutí přednáška (60 min)

MLADÁ VĚDA

21. 3.
2012

Název, přednášející, místnost

Anotace přednášky

10:00-10:45

Z kasáren do vlád a z vlád do kasáren (či jinam)

PhDr. Radek Buben

místnost č. 200

Přednáška stručně představí teoretické koncepty vztahu ozbrojených sil a politické moci především v tzv. rozvojovém světě a jejich hlavní tvůrce (S. Huntington, M. Janowitz, S. E. Finer, E. Nordlinger, A. Stepan atd.). Poté ukáže na vybraných příkladech jejich možnou aplikaci, přičemž zdůrazněna bude aktuální úloha armád v politických procesech v arabském světě a v Barmě.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (46 min)

10:55-11:40

Zápas o východní Středomoří

PhDr. Jan Koura

místnost č. 200

Během minulého století se rozvinula řada interpretací ohledně příčin vzniku studené války a spory o to, která z velmocí tento konflikt vyvolala, se vedou mezi historiky dodnes. Cílem tohoto příspěvku je analýza koncepce a strategie americké zahraniční politiky v letech 1945–1953 a její praktické projevy v oblasti východního Středomoří, které se stalo jedním z prvních „ohnisek“ vznikající studené války. Celá problematika bude navíc představena ve světle interpretačního sporu mezi jednotlivými historickými školami, neboť východní Středomoří je jedním z regionů, na kterých lze názorně sledovat proces rozpadu spojenecké koalice z období druhé světové války a první významné spory mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, jež vyústily ve vznik konfliktu, který zásadním způsobem ovlivnil dějiny druhé poloviny dvacátého století.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (41 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 510 kB)

11:50-12:35

Islámské právo v Evropě: Fatwy islámských učenců online

Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

místnost č. 200

Přednáška se zabývá soupeřícími koncepcemi islámu v evropském prostoru a jejich rozdílnými názory na koexistenci islámského práva s evropskými právními systémy. Vychází z obsahové analýzy fatew významných islámských učenců a rozhodnutí arbitrážních soudů.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (46 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 1,9 mB)

12:45-13:30

Existuje ještě dnes „anonymní“ telefonát? Videopozvánka na přednášku

Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

místnost č. 200

Lidskou řeč můžeme považovat za biometrický údaj, který poskytuje informace o mluvčím; na rozdíl od jiných biometrických parametrů jako otisk prstu či struktura DNA však řeč není čistě fyziologickým jevem, a o unikátním „otisku hlasu“ proto hovořit nelze. I přesto však existují způsoby, jak specifičnost hlasu daného mluvčího můžeme zachytit. V přednášce budou představeny základní principy identifikace mluvčího, a především ty vlastnosti řečového signálu, které jsou nejčastěji využívány pro účely rozpoznání mluvčího.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (42 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 679 kB)

13:40-14:25

Židovská studia pro 21. století: Praha – Evropa – svět

PhDr. Mgr. Pavel Sládek, Ph.D.

místnost č. 200

Historickým základem pražských židovských studií byla výuka hebrejštiny, která probíhala na Karlově univerzitě již od pozdního středověku. Není tedy náhodou, že právě Filozofická fakulta Univerzity Karlovy roku 1991 znovuustavila obor hebraistika jako plnohodnotný studijní program. O dvě desetiletí později zakládá naše škola Centrum židovských studií, aby reagovala na mezinárodní trendy ve výzkumu a výuce židovských dějin a kultury. Kam by se měla židovská studia na filozofické fakultě ubírat?

Přednáška ke shlédnutí přednáška (39 min)

14:35-15:20

Slovo za slovem – s překladateli o překládání

Mgr. Barbora Hronová,
Mgr. Hana Šůrová

místnost č. 200

V čem byla jiná práce překladatelů umělecké literatury před rokem 1989? Jaký vliv na ni měla doba nesvobody a velkých státních nakladatelství? To jsou otázky, jimiž se zabývá publikace Slovo za slovem – s překladateli o překládání, která právě vychází v nakladatelství Academia. Jde o knihu biografických rozhovorů s nejstarší žijící generací překladatelů umělecké literatury. Rozhovory se soustředí na otázku společenského postavení překladatelů v období 1945–1989 a na podmínky, za nichž umělecký překlad v této době vznikal. Publikaci, která mimo jiné obsahuje poslední rozhovory s Ludvíkem Kunderou a Josefem Škvoreckým, připravili doktorandi ÚTRL FF UK, kteří ji v rámci Dne vědy také představí.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (47 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 1,3 mB)

15:30-16:15

Etika jako věda?

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.

místnost č. 200

Kniha Sama Harrise The Moral Landscape (2010) má ambice stát se zásadní publikací, která – jak o ní píše Richard Dawkins – obrátí etické zkoumání vzhůru nohama. Koho by nenadchla představa, že věda (science) přispěje k vyřešení odvěkých etických otázek a problémů. Pokud by to byla pravda, kdo by pak nesouhlasil s Harrisem, že etika je pouze nedochůdče vědy. Podle mne však projekt Sama Harrise zklamal a Harris nedokázal podpořit žádnou ze svých tezí důvěryhodným argumentem. Moje prezentace nejprve shrne základní body a myšlenkové postupy Sama Harrise v jeho knize The Moral Landscape a následně ukáže Harrisovy omyly a nedostatky. V závěru se pokusím nastínit, jak se může etika s vědou smysluplně doplňovat a kde může být věda etice nápomocná.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (46 min)

16:25-17:20

V měsíci bourců se větvují morušovníky Videopozvánka na přednášku

Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.

místnost č. 200

Přestože má stará čínština slovní druhy do značné míry podobné těm, které známe z evropských jazyků, badatelé si od počátku jejího výzkumu všímali, že například podstatná jména v textech zničehonic vystupují jako slovesa. Tento jev má sice značně omezenou četnost výskytu, ale je pro tento jazyk charakteristický, přičemž na vině je především jeho izolující povaha. Nejzajímavější je pozorovat, jaké slovesné významy podstatná jména v roli přísudku nabývají a jaký vztah mají k významům původním. Nezřídka se jedná o dobrodružnou výpravu do reálií a smýšlení starých Číňanů, neboť jejich vědomosti o světě, který je obklopoval, tvoří nejširší kontext k porozumění těmto novým a nezvyklým výrazům.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (43 min)

HRAVÁ VĚDA 

21. 3.
2012

Název, přednášející, místnost

Anotace přednášky

10:00-11:30

Čtyři pohledy na zkoumání řeči

Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

místnost č. 16

Řeč obsahuje velké množství informací, a může být proto analyzována z mnoha hledisek. V tomto workshopu nabídneme ukázky některých základních fonetických procedur. Na čtyřech „stanicích“ Fonetického ústavu se účastníci seznámí s metodami zkoumání tvorby a vnímání řeči a manipulace řečového záznamu.

10:00-11:30

Analýza sociálních sítí

Mgr. Josef Šlerka

týmová studovna KJP

Sociální síť ... vzniká jako soubor lidí mezi kterými existují nějaké vztahy, které formalizujeme pomocí matice nebo grafu a dále analyzujeme. Naučte se prostřednictvím jednoduchého otevřeného nástroje NodeXL vytvářet a objevovat síťové grafy. Otestujte svoji datovou gramotnost a zjistěte jakými vztahy jste svázáni s okolním světem.

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 1,1 mB)

11:50-13:20

Vědec ve filmu  

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

místnost č. 104

Program přiblíží žánrovou rozmanitost obrazu vědce na materiálu českého hraného filmu a rozkryje strategie užívané filmovým průmyslem v jednotlivých historických obdobích k reprezentaci světa vědy. Vědec šílený, vědec roztržitý, vědec zneuznaný, vědec zneužitý, vědec uznávaný, vědec trpící... je na co se těšit.

11:50-13:20

Vzdělávací simulace Evropa 2045

Mgr. Michaela Buchtová

týmová studovna KJP

Vyzkoušejte si na vlastní kůži vzdělávací simulaci pro střední školy vyvinutou ve spolupráci s odborníky z FF a MFF UK. Zapojte se do řízení virtuálního státu Evropské unie a představte nám svoji vizi evropské budoucnosti. Vyzkoušejte si, jaké to je, řídit vlastní stát, vést diplomatická jednání a prosadit změny v globální politice.

11:50-13:20

Hudba na středoevropském pomezí aneb do Slezska až z konce Evropy a zpět

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.,
Ph.D., Mgr. Marc Niubó, PhD.,
Mgr. Veronika Mráčková

místnost č. 405

Dvouletý polsko-český výzkumný projekt (2010 – 2011) zaměřený na hudební kulturu Slezska v období, kdy tento region tvořil nedílnou součást zemí Koruny české, si kladl za cíl revidovat starší interpretace, přistupující k této problematice především z pozic německé vědy, a iniciovat novou diskusi zahrnující aktuální poznatky polských a českých muzikologů o hudbě střední Evropy ve 14.18. století. Účastníci workshopu budou seznámeni s průběhem a výsledky řešení projektu, s vybranými badatelskými tématy (např. slezské prameny polyfonie 15. století a jejich evropský kontext, duchovní hudba 18. století mezi Prahou a Vratislaví, Hymnus ke sv. Prokopu a slezské chorální tradice), metodologickými přístupy, pramenným materiálem v podobě faksimile a hudebními ukázkami.

13:40-15:10

O krvi, jež zmodrala a zhoustla Videopozvánka na přednášku

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

týmová studovna KJP

Přednáška pojednává o tom, jak se utvářejí kategorie v jazyce. Na slovesech adjektivního původu (zlepšit, zmodrat, zhoustnout aj.) nalezených v korpusech Českého národního korpusu ukazuje, jaké sémantické a gramatické rysy těchto sloves lze využít pro jejich podrobnější klasifikaci.

15:30-17:00

Kam čert nemůže, nastrčí korpus!

Mgr. Lucie Chlumská,
PhDr. Olga Richterová

týmová studovna KJP

Víte, že korpus nemusí být jen tělo dortu, ale i elektronický soubor textů? Ten český už obsahuje téměř 1,5 miliardy slov, s čímž lze podnikat kousky vskutku čertovské. V rámci workshopu se účastníci nejen dozvědí, jaké korpusy má dnes čeština k dispozici, ale především si sami vyzkoušejí, do jakých struktur vstupuje lexém "čert" a jak se jeho užití liší od úzu německého, zkoumaného na výrazu "Teufel". Těžištěm workshopu bude vyhledávání v Českém národním korpusu pomocí nového rozhraní SyD a v česko-německé části paralelního korpusu InterCorp, účastníci se však seznámí i s německým korpusem DeReKo a opomenuty nebudou ani korpusy anglické. Korpusový výzkum Olgy Richterové, jenž bude podkladem workshopu, se zabývá frazémy obsahujícími výraz "čert" a tím, jak se navzdory totožnému středověkému konceptu, z něhož vycházejí, liší jejich užití v současné češtině a němčině.

15:30-17:00

Myslím, tedy jsem... Videopozvánka na přednášku

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D

místnost č. 104

Co potřebujeme k přemýšlení? S čím souvisí? Co ho ovlivňuje? Jak lidé řeší problémy? Jaký je rozdíl mezi myšlením a učením? Umí na takové otázky psychologie najít odpověď? Plánovaná dílna se pokusí alespoň nastínit možné odpovědi a vysvětlení. Přestože přemýšlení patří ke každodenním činnostem, účastníci dílny získají příležitost přemýšlet o svém myšlení z trochu jiné perspektivy a porozumět mu. S vysokou pravděpodobností si také položi mnoho dalších otázek o myšlení, na něž je bude lákat hledat odpovědi.

PODPORUJEME VĚDU

21. 3.
2012

Název, přednášející, místnost

Anotace přednášky

10:00-10:45

Jak získat peníze na svůj projekt?

Bc. Petr Hájek

místnost č. 104

Příspěvek posluchače seznámí se základními možnostmi čerpání finančních prostředků na vědeckou činnost nejen na FF UK, ale na vysokých školách v ČR obecně.    

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 182 kB)

10:55-11:40

Možnosti zahraniční vědecké spolupráce

Bc. Kateřina Mitasová

místnost č. 104

Zahraniční oddělení umožňuje studentům a akademickým pracovníkům všech oborů i základních součástí využít možností zahraniční spolupráce k vědeckým pobytům, a to ke krátkodobým i dlouhodobým. Vědecké pobyty se uskutečňují jak na základě dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery a institucemi, tak na základě mimořádných nabídek, které nejsou vázány smluvními vztahy. Vědecké pobyty studentů i akademických pracovníků jsou ze strany zahraničního oddělení jednoznačně podporovány a patří mezi prioritní.

17:10-17:55

Efektivní rešerše v databázích, e-časopisech 
a e-knihách

Radka Syrová, DiS., BBus

týmová studovna KJP

Snadnou cestou ke kvalitním studijním materiálům pro sepsání seminárky, diplomky a disertace!

Na prakticky zaměřeném semináři si vyzkoušíte vyhledávání v databázích, e-časopisech a e-knihách, včetně jejich stažení na čtečku (pokud máte, přineste si svou). Elektronické informační zdroje jsou 24/7 dostupné na Portálu elektronických zdrojů UK.

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 778 kB)

ffejsbuk