Filozofická fakulta

Domů


Fotografie přednášejícího

Doc. MUDr. PhDr. Radvan Bahbouh, PhD.

Katedra psychologie

Doc. MUDr. PhDr. Radvan Bahbouh, PhD., vystudoval psychologii, medicínu a matematiku. V současné době působí na Katedře psychologie FF UK, kde kromě jiných předmětů přednáší psychologickou metodologii, teorii psychodiagnostiky, psychologii osobnosti či psychologické koučování. Vytvořil metodu sociomapování, která pomocí vizualizace vztahů pomáhá zlepšovat a zkvalitňovat vzájemnou komunikaci a spolupráci v týmech. Založil a odborně vede společnost QED GROUP a.s., v níž se věnuje psychologickému koučování a rozvoji lidí stojících v čele firem i organizací.

My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy

Fotografie přednášejícího

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.

Ústav hudební vědy

Mgr. Jan Baťa, Ph.D., je absolventem oboru hudební věda na FF UK, kde roku 2011 získal doktorát. Již od roku 2002 působí na katedře jako správce knihovny, od roku 2012 též jako odborný asistent. Publikuje odborné a populárně naučné články o oblasti svého zájmu, kterou je hudební kultura v renesančních Čechách.

S Platónem až na Mys Dobré naděje

Fotografie přednášejícího

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Ústav srovnávací jazykovědy

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., na FF UK studoval obory anglistika-amerikanistika, lingvistika-fonetika a srovnávací jazykovědu. Studium na Ústavu srovnávací jazykovědy zakončil v roce 2011  získáním doktorského titulu. V rámci svého odborného působení se zaměřuje na evoluční aspekty jazykové změny, teorii jazykové změny, metodologii rekonstrukce, historickou fonologii nebo na indoevropskou jazykovědu.

Etymologie a rekonstrukce prajazyka

Fotografie přednášejícího

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Ústav politologie

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., absolvoval na Ekonomické fakultě TU v Ostravě, Středoevropské univerzitě v Budapešti a na Katedře politologie Fakulty sociálních studií MU v Brně, kde získal i doktorát. Nyní je docentem Ústavu politologie FF UK a v Sociologickém ústavu AV ČR zastává post šéfredaktora českého vydání Sociologického časopisu. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména sociální hnutí a politická mobilizace, metodologie společenských věd, politická teorie a filozofie, transnacionální vztahy, evropeizace a globalizace. Je autorem řady domácích i zahraničních publikací .

My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy

Fotografie přednášejícího

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

Ústav románských studií

Doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D., vystudoval hispanistiku a bohemistiku na FFUK, kde jako pedagog  působí od roku 1995. V roce 2010 byl jmenován docentem, od roku 2011 je ředitelem Ústavu románských studií FF UK. Jeho hlavní odborný zájem se týká synchronního studia španělštiny, zejména její morfologie a syntaxe. Jako spoluautor se podílel na rozsáhlé monografii Mluvnice současné španělštiny (2010), je autorem monografie o typologii španělštiny a autorem nebo spoluautorem vysokoškolských učebnic španělské fonetiky a syntaxe. Ve svých odborných studiích důsledně vychází z materiálů tzv. jazykových korpusů a sám je koordinátorem rozsáhlé česko-španělské sekce paralelního korpusu InterCorp, vytvářeného na FFUK. Je hlavním řešitelem výzkumného projektu Románské jazyky ve světle jazykových korpusů. Mezi jeho další odborné zájmy patří dějiny lingvistiky, zejména Pražského lingvistického kroužku – je spoluautorem rozsáhlé monografie Pražský lingvistický kroužek v dokumentech (2012).

Španělština: Její proměny a rozmanitost

Fotografie přednášejícího

PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.  

Ústav jižní a centrální Asie

PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D., studoval český jazyka a literaturu na tzv. podzemní univerzitě bohemistiky v Praze (1988–1990) a kombinaci český jazyk a literatura-romština na FF UK (1990–1996). Diplomovou práci na téma psané podoby romštiny obhájil v roce 1996, dizertační práci na téma romských dialektů na středním Slovensku v roce 2004. Od smrti zakladatelky oboru doc. Hübschmannové v roce 2005 vede Seminář romistiky Ústavu jižní a centrální Asie FF UK. Mezi jeho odborné zájmy patří mimo jiné romština v nových komunikačních situacích, je i spoluautorem oficiálních Pravidel romského pravopisu pro severocentrální romštinu (Bratislava, 2006). Mezi granty, jejichž byl hlavním řešitelem, patří několik výzkumů sociolingvistické situace romštiny v České republice pro MŠMT.

Co pro koho znamená romština a jak to ovlivňuje její nové funkce

Fotografie přednášejícího

doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.

Ústav hudební vědy

Doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D., v roce 1981 vystudoval obor dějiny hudby na FF UK a v současnosti pracuje na Ústavu hudební vědy. Vede seminář hudby vrcholné renesance a raného baroka. Je členem redakční rady časopisu Early Music a vedoucím mezinárodního projektu Musica Rudolphina. Nahrál již 5 CD s hudbou vrcholné renesance jako vedoucí souborů Duodena cantitans, Cappella Rudolphina a Octopus pragensis. S těmito soubory absolvoval také řadu koncertů doma i v zahraničí. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří vedle hudební kultury raného novověku i hudba 20. století a hudební management. Pracoval i jako dramaturg významných kulturních institucí (Pražské jaro, FOK, Správa Pražského hradu).

S Platónem až na Mys Dobré naděje

Fotografie přednášejícího

Bc. Petr Hájek

Grantový referát

Bc. Petr Hájek se v oblasti grantů a dotací pohybuje od roku 2005, kdy začal pracovat na odboru strukturálních fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Od té doby působil rovněž v oblasti fundraisingu pro neziskový sektor a získal zkušenosti s vedením projektů a vyhledáváním finančních prostředků v oblasti zdravotnictví, sociální práce a vzdělávání. Od roku 2011 působí na grantovém referátu FF UK, kde má spolu se svou kolegyní RNDr. Milenou Vedralovou na starosti administrativní podporu studentů a akademiků při vedení výzkumných grantových projektů.

Jak financovat vědecký projekt?  
Fotografie přednášejícího

PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Collegium Europaeum

PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., studoval historii a filozofii na FF UK a ve švýcarském Bernu. Byl interním doktorandem Ústavu českých dějin FF UK, poté pracoval v Historickém ústavu AV ČR a nakonec v Centru pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v Lipsku. V roce 2008 založil Collegium Europaeum, společné badatelské pracoviště FF UK & FLÚ AV ČR, jehož je zároveň koordinátorem. Věnuje se náboženským a kulturním dějinám, především problematice evropské identity.

My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy

Fotografie přednášejícího

Mgr. Lucie Chlumská

Ústav Českého národního korpusu

Mgr. Lucie Chlumská absolvovala magisterské studium v oborech překladatelství AJ a český jazyk a literatura na FF UK a nyní je doktorandkou na Ústavu Českého národního korpusu. Zabývá se především výzkumem překladového jazyka a korpusovým srovnáním angličtiny a češtiny. Účastnila se řady zahraničních konferencí a stáží a podílí se na projektech v rámci velké infrastruktury ÚČNK.

Co všechno nám může říct korpus

Fotografie přednášejícího

doc. PhDr. Mgr. Ivan Klimeš

Katedra filmových studií

Doc. PhDr. Mgr. Ivan Klimeš v letech 1976–1981 studoval hudební a divadelní vědu na FF UK; po studiu se začal zabývat dějinami české kinematografie. V současnosti je vedoucím Katedry filmových studií FF UK, kde působí jako filmový historik. Je autorem řady studií o kulturně-historických souvislostech filmového média ve střední Evropě.

Vizionáři, vědci a vynálezci: Věda a fikce. Obraz vědecké práce v českém hraném filmu

Fotografie přednášejícího

doc. Markéta Křížová, Ph.D.

Středisko ibero-amerických studií

Doc. Markéta Křížová, Ph.D., působí jako docentka ve Středisku ibero-amerických studií na FF UK, kde zároveň pracuje jako tajemnice; vyučuje též na Katedře antropologických a historických věd FF ZU v Plzni. Specializuje se na historii a etnologii – zabývá se především koloniálními dějinami USA a Latinské Ameriky. Je členkou programu Historie v interdisciplinární perspektivě na FF UK.

My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy 

Fotografie přednášejícího

Bc. Kateřina Mitasová

Zahraniční oddělení

Bc. Kateřina Mitasová vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě v Hradci Králové. Po ukončení studia v roce 2000 průběžně působila ve vysokoškolském prostředí, a to na různých administrativních pozicích. Od června 2006 začala pracovat jako vedoucí zahraničního oddělení FF UK, kde se snaží především o nastavení transparentních pravidel a postupů, které by měly být uplatňovány při mezinárodní spolupráci mezi fakultou a partnerskými institucemi.

Možnost výjezdů za vědou do zahraničí

Fotografie přednášejícího

prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc.

Ústav filosofie a religionistiky

Prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc., je český filozof a absolvent FF UK, známý jako žák Jana Patočky. Od roku 1992 působí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. V rámci svého odborného zaměření se zabývá především současnou francouzskou filozofií a vztahy mezi filozofií a uměním. Překládá mimo jiné díla z francouzského a německého jazyka; je autorem řady filozofických publikací.                                                 

My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy

Fotografie přednášejícího

PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Ústav hospodářských a sociálních dějin

PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., vystudoval na FF UK historii a sociologii a později se specializoval na problematiku moderních sociálních dějin, zejména na otázky sociálních hnutí a revolučních procesů, proměny společenského konsensu a legitimity řádu (společenského, hospodářského, politického). V roce 2011 publikoval studii Konec experimentu, která upoutala pozornost akademické i širší veřejnosti; autor v ní analyzoval zhroucení komunistické diktatury v Československu. Michal Pullmann působí od roku 2001 v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, jehož je od roku 2010 ředitelem.

Normalizační ideologie: Mezi rituální a pragmatickou praxí

Fotografie přednášejícího

PhDr. Olga Richterová

Ústav Českého národního korpusu

PhDr. Olga Richterová v letech 2007–2009 pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR, nyní působí na Ústavu Českého národního korpusu. Vystudovala překladatelství a tlumočnictví (AJ-NJ) na FF UK, absolvovala zahraniční stáže v britském Sheffieldu, německém Saarbrückenu a kalifornské Santa Barbaře. Zabývá se především kontrastivními tématy a frazeologií, s kolegyní Lucií Chlumskou pořádá korpusové workshopy, jejichž cílem je pomoci profesionálním i laickým uživatelům po celé ČR s používáním korpusů.

Co všechno nám může říct korpus

Fotografie přednášejícího

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Fonetický ústav

Doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., působí ve Fonetickém ústavu FF UKod roku 2002. Předmětem jeho odborného zájmu jsou zvukové vlastnosti češtiny a angličtiny, český přízvuk v angličtině a fonační modifikace, v současné době se zaměřuje především na možnost identifikace mluvčího  na základě řečového signálu. Kromě podílu na dalších grantových projektech je také od roku 2012 řešitelem výzkumného projektu Individuální rysy mluvčího v češtině a jejich možné využití ve forenzně fonetické praxi. Vedle zabezpečování techničtěji zaměřených kurzů pro obor fonetika se podílí i na výuce fonetiky angličtiny. Je členem International Phonetic Association a International Speech Communication Association.

Exkurze za tajemstvím hlasu

Fotografie přednášejícího

Mgr. Jan Sládek

Katedra sociologie

Mgr. Jan Sládek je doktorandem sociologie na FF UK v Praze. Do roku 2012 působil jako výzkumník v oblasti socioekonomie bydlení na Sociologickém ústavu AV ČR, kde se zabýval privatizací bydlení v ČR a nerovnostmi v systému bydlení. Nyní je asistentem na Katedře sociologie FF UK, kde vede přednášky i semináře na témata z historie sociálního myšlení a urbánní sociologie. Spolupracuje s neziskovým sektorem (např. projekt Česko hledá budoucnost).

My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy

Fotografie přednášejícího

Ing. Martin Souček, Ph.D.

Ústav informačních studií a knihovnictví

Ing. Martin Souček, Ph.D., působí na FF UK od roku 2001. Vystudoval ČVUT v Praze, doktorský titul získal v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, kde v současnosti přednáší. Zabývá se zejména teorií informační vědy, bibliometrií, evaluací vědy, informační bezpečností, digitálními knihovnami a projektováním informačních systémů. Vedl projekty zaměřené na budování digitálních knihoven a metainformačních systémů pro vědu a výzkum, spolupracoval na grantech zabývajících se studiem informační vědy a znalostního managementu či problematikou interakce člověk–počítač. Od roku 2009 působil jako zástupce ředitele ÚISK FF UK; od roku 2010 zastává na FF UK pozici proděkana pro informační zdroje.

Jak se hodnotí vědecké výstupy?


Fotografie přednášejícího

Mgr. Jakub Stejskal

Katedra estetiky

Mgr. Jakub Stejskal vystudoval estetiku na FF UK, kde také dokončuje doktorát. Během doktorského studia absolvoval vědecké stáže na glasgowské a londýnské univerzitě. V letech 2008–2012 působil ve výkonném výběru Evropské společnosti pro estetiku. Od roku 2011 působí jako asistent na Katedře estetiky FF UK. Je také pracovníkem Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarného umění (VVP AVU). Jako redaktor se podílí na publikaci dvou odborných periodik, mezinárodního časopisu pro filozofickou estetiku Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, na jehož vydávání participuje FF UK, a Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny zaměřeného na teorii současného vizuálního umění a vydávaného VVP AVU. K jeho odborným zájmům patří témata na pomezí sociální filozofie a estetiky, teorie modernity/modernismu a estetika vizuálního umění.

„Osvícení“: Intervence jako umělecké dílo
Fotografie přednášejícího

Radka Syrová, DiS., BBus

Knihovna Jana Palacha

Radka Syrová, DiS., BBus, vystudovala obor podnikové informační systémy na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze společně s irským bakalářským programem. Záliba v informačních technologiích a databázích ji zavedla do Referenčního informačního střediska MŽP, výzkumné agentury GfK a Knihovny Jana Palacha, kde působí od roku 2010 a specializuje se na elektronické informační zdroje. Je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky a Sekce experimentálního knihovnictví.

Kniha není jen z papíru

Fotografie přednášejícího

Mgr. Josef Šlerka

Studia nových médií

Mgr. Josef Šlerka vystudoval na FF UK obor estetika a nyní vede nedávno vzniklý obor studia nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. V rámci svého odborného působení se zaměřuje především na strojovou analýzu textů a sociálních sítí – právě odtud pramení jeho zájem o digital humanities.

Digital humanities: Praktické využití volně dostupných nástrojů pro text a data mining
Fotografie přednášejícího

Mgr. Petr Švarný

Katedra logiky 

Mgr. Petr Švarný je doktorandem na Katedře logiky FF UK. Kromě logiky, kterou absolvoval v roce 2011, je také absolventem oboru kognitivní informatika na Fakultě informatiky a statistiky VŠE (2013). Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří temporální logiky, filozofie fyziky, multi-agentní systémy a vztah umělé a přirozené inteligence. Je členem Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii.

Logika, čas a otázky o světě
Fotografie přednášejícího

Mgr. Vít Zdrálek

Ústav hudební vědy

Mgr. Vít Zdrálek je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor učitelství hudební výchovy a dějepisu pro střední školy. Zároveň studoval hudební vědu na FF UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. V něm se věnuje výzkumu současné hudební populární kultury v Jižní Africe, kde v letech 2005–2011 strávil studiem a terénním výzkumem přes 18 měsíců. V letech 2007–2011 učil externě na FHS UK. Od roku 2010 vede etnomuzikologické kurzy na Ústavu hudební vědy FF UK, kde také působí jako tajemník. Jednou týdně učí hudební výchovu na Lauderových školách při Židovské obci v Praze.

 S Platónem až na Mys Dobré naděje

Fotografie přednášejícího

Mgr. Iva Zvěřinová

Katedra sociologie

Mgr. Iva Zvěřinová vystudovala v roce 2011 sociologii na FF UK v Praze, kde pokračuje v doktorském studiu a vede výběrovou přednášku environmentální sociologie. Během magisterského studia vykonávala funkce výzkumné asistentky či vedoucí knihovny sociologie na FF UK. V současnosti pracuje v Centru pro otázky životního prostředí UK jako environmentální socioložka na multi-disciplinárním výzkumu, který se zaměřuje na zkoumání přijatelnosti energetických politik, environmentálně signifikantního chováni, využívání energie v domácnostech, spotřeby biopotravin, percepce zdravotních a environmentálních rizik.

Komunikace o otázkách životního prostředí v České republice

Fotografie přednášejícího

PhDr. Ondřej Žíla

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

PhDr. Ondřej Žíla v roce 2007 vystudoval historii na FF UK a v roce 2009 zde získal doktorát. Rovněž studoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK. Svou profesní kariéru započal jako pedagog základní školy, později i gymnázia, v roce 2008 začal přednášet na Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK. Působí jako asistent na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK.

Poválečná Bosna a Hercegovina: Země v začarovaném kruhu


ffejsbuk