Filozofická fakulta

Domů

MY A ONI: VZTAHY MEZI KULTURAMI Z MEZIOBOROVÉ PERSPEKTIVY

17. 4.
2013

Diskutující, místnost

Anotace diskuse

13:00 - 14:45

Moderátor:
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Hosté:
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.;
Mgr. Jan Sládek;
prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc.;
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.;
doc. Markéta Křížová, Ph.D.

místnost č. 200

Je naše společnost schopna porozumět jiným vzdáleným civilizacím? Mají tyto původní kulturní okruhy šanci přežít v zápase s nastupující globální civilizací? Přejeme si vůbec transkulturní vztahy rozšiřovat, nebo jsme vůči těmto procesům lhostejní? O popularizaci tohoto tématu se zasloužil především Samuel Huntington svou slavnou knihou Střet civilizací. Cílem panelové diskuse je nabídnout rozsáhlejší paletu možných pohledů na problém mezikulturních vztahů: jako hosté diskuse jsou pozváni zástupci historických, sociologických, politologických, psychologických a filozofických disciplín.

Diskuze ke shlédnutí diskuse (1 hod 42 min)

VIDÍ VĚCI JINAK

17. 4. 2013

Název, přednášející, místnost

Anotace přednášky

15:00 - 16:15

Etymologie a rekonstrukce prajazyka

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

místnost č. 200

Etymologie se vyvinula z přirozené potřeby stanovovat „pravý“, tedy původní význam slov. To vedlo v předvědecké fázi k půvabným, avšak nepřesvědčivým výkladům. V přednášce se budeme zabývat otázkou, zda a do jaké míry lze etymologickým slovníkům věřit, a pokusíme se nastínit, nakolik je možné takové etymologie potvrdit či vyvrátit. Nabídneme vhled do procesu jazykové rekonstrukce a zaměříme se na nejstarší stav, jaký lze vůbec zrekonstruovat, a co vše z těchto informací můžeme vytěžit pro poznání současného jazyka.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (1 hod 13 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 353 KB)

16:30 - 17:45

Normalizační ideologie: Mezi rituální a pragmatickou praxí

PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

místnost č. 200

Ideologii a její praxi v normalizačním období Československa budeme analyzovat nejen jako soubor doktrinálních principů, ale zaměříme se také na způsoby a hloubku osvojení či odmítnutí ideologie ve společnost a její kreativní proměnu včetně produktivních funkcí. Pokusíme se interpretovat úpadek a zhroucení režimu právě jako rozpad těch produktivních funkcí, které normalizační ideologie do té doby úspěšně plnila.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (1 hod 19 min)

18:00 - 19:15

Co pro koho znamená romština a jak to ovlivňuje její nové funkce

PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.

místnost č. 200

Dřívější autorovy výzkumy sledují, jak se chová romština v nových funkcích, jako jsou například tištěná média, jakou má v nich podobu, případně jaké má pro svůj rozvoj potřeby.
Tentokrát bychom se rádi kromě jmenovaných témat zaměřili více na stránku postojů a zájmů ze strany různých skupin vevnitř i vně komunity mluvčích tohoto jazyka. Budeme si tedy všímat toho, co pro jednotlivé romské i majoritní skupiny u nás i ve světě romština představuje, jaké k ní mají postoje, jaká očekávání, jaké zájmy, a jak to může ovlivňovat šíření romštiny do nových funkcí.

19:30 - 21:00

Španělština: Její proměny a rozmanitost

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

místnost č. 200

Na začátku 21. století se může zdát, že o jazycích nemůžeme říci nic nového, že už je vše známo. Na příkladu španělštiny lze doložit, že tomu tak není. V přednášce se pokusíme ukázat, jak se dnes španělština zkoumá nejen v historické, ale také v současné perspektivě, a to i posluchačům neznalým tohoto jazyka. Budeme se zabývat výzkumem různých variant dnešní španělštiny – regionálních i sociálních – a ukážeme, jak užitečný může být přístup z perspektivy jiného jazyka, v našem případě z češtiny.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (1 hod 2 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 938 KB)

MLADÁ VĚDA

17. 4. 2013

Název, přednášející, místnost

Anotace přednášky

15:00 - 16:15

Logika, čas a otázky o světě

Mgr. Petr Švarný

místnost č. 300

Logika může sloužit jako nástroj pro vylepšení lidské schopnosti poznávat svět. K potvrzení tohoto názoru využijeme zejména problematiku formalizace času, tj. snah o co nejlepší uchopení toho, co čas je, co pro nás znamená a co z našich jednotlivých představ o něm následně plyne. Přestože tématem jsou složité formální nástroje, jejich prezentaci se pokusíme uzpůsobit tak, aby si bohaté ponaučení z přednášky odnesli i posluchači, kteří zatím nebyli v tomto oboru aktivní.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (1 hod 9 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 3,8 MB)

16:30 - 17:45

Poválečná Bosna a Hercegovina: Země v začarovaném kruhu

PhDr. Ondřej Žíla

místnost č. 300

Daytonské mírové dohody v roce 1995 ukončily vleklý občanský konflikt. V přednášce shrneme následný politický a společenský vývoj Bosny a Hercegoviny a rozebereme důvody, proč společnost v této zemi zůstává i nadále etnicky parcelovaná, a nastíníme obtíže, které z této rozdělenosti vyplývají. Primárně se v této souvislosti zaměříme na zhodnocení následků nucených migrací a úspěšnosti repatriace utečenců.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (1 hod 14 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 6,89 MB)

18:00 - 19:15

„Osvícení“: Intervence jako umělecké dílo

Mgr. Jakub Stejskal

místnost č. 300

Intervenovat znamená zasahovat, vstupovat z vnějšku do situace s cílem znatelně ji přeměnit (viz např. vojenské intervence). Tento termín se v souvislosti se současnou výtvarnou produkcí používá velmi často. Chápání umělecké činnosti jako intervence je symptomem obecnějšího posunu ve vnímání výtvarného umění jako tvorby uměleckých děl v jednom médiu (malba, socha, fotografie, atd.) k chápání vizuálního umění jako specifického konfigurování významů s pomocí vizuálních médií. V přednášce se pokusíme vysvětlit teoretické pochody, které tvoří pozadí tohoto posunu, a jejich důsledky v chápání umění jako intervence; jako příklad užijeme jednu nedávnou intervenci do veřejného prostoru, akci „Osvícení“.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (1 hod 19 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 968 KB)

19:30 - 21:00

Komunikace o otázkách životního prostředí v České republice

Mgr. Iva Zvěřinová

místnost č. 300

Jak se o aktuálních otázkách spojených s problematikou životního prostředí komunikuje v českém prostředí? Jaký je vztah české veřejnosti k těmto otázkám a k jejich řešení? Od 70. let minulého století probouzí tato oblast stále intenzivnější výzkumný zájem sociologů o vztah společnosti k tomuto tématu. V přednášce se pokusíme prozkoumat možnosti odezvy na problematiku životného prostředí u soudobých evropských společností, zejména té české.

Přednáška ke shlédnutí přednáška (1 hod 4 min)

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 1,18 MB)

HRAVÁ VĚDA 

17. 4.
2013

Název, přednášející, místnost

Anotace přednášky

15:00 - 16:45

S Platónem až na Mys Dobré naděje

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.

Mgr. Vít Zdrálek

místnost č. 405

První část workshopu nabídne rozhovor mezi příslušníkem nastupující generace českých muzikologů (Jan Baťa) a generace na vrcholu tvůrčích a intelektuálních sil (Petr Daněk). Hosté se zaměří na minulost, přítomnost a budoucnost hudební vědy a spolu s účastníky budou přemítat o místě muzikologie v dnešním vzdělávání a společnosti vůbec.

Jak to vypadá, když český student přijede provádět hudebně-etnografický výzkum do jihoafrického townshipu, se účastníci dozvědí ve druhé části workshopu. Kdo jsou potenciální informátoři a kde je najít? Jak se takový etnografický rozhovor provádí a co všechno se z něj můžeme (o sobě) dozvědět? Součástí workshopu budou audio a video ukázky a prezentace fotografií.

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 3,45 MB)

17:00 - 18:45

Co všechno nám může říct korpus 

Mgr. Lucie Chlumská

PhDr. Olga Richterová

týmová studovna KJP

K čemu všemu může být jazykový korpus užitečný? Jaké korpusy a korpusové nástroje jsou volně k dispozici? Jak využívat všechny funkce, které korpusový prohlížeč nabízí? Co se v korpusech chystá nového? V korpusovém workshopu vás seznámíme s novým rozhraním NoSketch Engine a několika jeho užitečnými funkcemi, naučíme vás jednoduše vyhledávat kolokace a srovnávat jazykové varianty. Široké možnosti korpusového výzkumu představíme  na příkladu krátké studie o kompozitech typu „všeříkající“. Workshop je určen jak uživatelům s korpusem již obeznámeným, tak úplným začátečníkům v jeho používání.

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 2,57 MB)

19:00 - 20:45

Digital humanities: Praktické využití volně dostupných nástrojů pro text a data mining

Mgr. Josef Šlerka

týmová studovna KJP

Díky neustále pokračující digitalizaci textů a demokratizaci technologií můžeme poměrně snadno využívat jednoduché statistické postupy k prozkoumání malých i velkých textových korpusů. Na příkladu analýzy politických projevů dvou českých prezidentů si ukážeme výhody a meze těchto postupů.

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 2,33 MB)

16:30 - 17:30

Exkurze za tajemstvím hlasu

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

místnost č. 16

Během exkurze do prostor Fonetického ústavu představíme v jeho jednotlivých částech základní pohledy na zkoumání řeči. Po prohlédnutí nahrávacího studia a režijní místnosti  účastníky seznámíme s metodou zkoumání artikulace jazykem a s různými způsoby analýzy akustického signálu a manipulace s ním. Účastníci si vyzkouší, co všechno můžeme z hlasového projevu o mluvčím zjistit, a pokusí se odhalit zločince, který maskuje svůj hlas v anonymním telefonátu.

PODPORUJEME VĚDU

17. 4.
2013

Název, přednášející, místnost

Anotace přednášky

15:00 - 16:15

Kniha není jen z papíru

Radka Syrová, DiS., BBus

týmová studovna KJP

120 000 licencovaných elektronických knih, desetina celého fakultního fondu a téměř polovina kapacity Knihovny Jana Palacha, to vše je dostupné on-line 24 hodin 7 dní v týdnu. Postrádáte komfort při čtení na monitoru počítače? Vyzkoušejte na vlastní oči elektronický inkoust čteček, které společně s tablety půjčujeme v našich knihovnách. Na prakticky zaměřeném semináři vás seznámíme s nabídkou e-knih a umožníme vám vyzkoušet si jejich vyhledávání i stahování pro off-line čtení na čtečkách. Nakoupené a předplacené e-knihy naleznete v on-line katalogu, celouniverzitní nabídku e-knih i s těmi volně dostupnými na Portálu e-knih UK.

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 537 KB)

15:00 – 16:15

Jak se hodnotí vědecké výstupy?

Ing. Martin Souček, Ph.D.

místnost č. 104

Odborné publikace představují základ vědecké komunikace. Pro úspěšné fungování v rámci vědecké komunity je velmi důležité pochopit princip jejich dalšího zpracování v citačních rejstřících (Scopus či Web of Science) a následné začlenění do informačních systémů, které slouží pro evidenci a hodnocení vědeckých výsledků (např. Rejstřík informací o výsledcích RIV). V přednášce se pokusíme objasnit základní principy měření a bibliometrického zpracování výsledků vědy a výzkumu; ukážeme rovněž možné přístupy k evaluaci vědy.

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 1,57 MB)

16:30 - 17:45

Možnost výjezdů za vědou do zahraničí

Bc. Kateřina Mitasová

místnost č. 104

Vědecké pobyty studentů i akademických pracovníků jsou Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze jednoznačně podporovány a patří mezi její priority. Zahraniční spolupráci lze využít ke krátkodobým i dlouhodobým vědeckým pobytům, které se uskutečňují jak na základě dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery a institucemi, tak na základě mimořádných nabídek, které nejsou vázány smluvními vztahy.

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 403 KB)

18:00 – 19:15

Jak financovat vědecký projekt?

Bc. Petr Hájek

místnost č. 104

V příspěvku posluchače seznámíme se základními možnostmi čerpání finančních prostředků na vědeckou činnost nejen na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale na vysokých školách v ČR obecně.

Prezentace ke stažení prezentace (pdf 426 KB)

DOPROVODNÉ AKCE

17. 4.
2013

Název, přednášející, místnost

Anotace

21:00 - 22:00

Vizionáři, vědci a vynálezci: Věda a fikce. Obraz vědecké práce v českém hraném filmu

doc. PhDr. Mgr. Ivan Klimeš

místnost č. 429

Postavy vědců, námět vědeckého úkolu a svět vědeckého prostředí vůbec tematizoval český film velmi často již od počátku 20. století. Kráčel tak ve stopách literatury, ale profitoval navíc z možnosti říši vědy nejen popsat, ale také ukázat. To výrazně ovlivnilo výběr vědních oborů, které se, obrazně řečeno, dostaly před kameru. Přednost měly obory s vizuálně atraktivními atributy, jakými jsou laboratoře, zkumavky, klece s pokusnými zvířaty či tajuplné stroje, které umějí ovládat jen experti. Připomeňme si svět vědy ve fikčním filmu komentovanou sérií ukázek.

16:30 - 17:45

Prodejní a výstavní stánek Vydavatelství FF UK

Mgr. Ondřej Pittauer

1. patro

Vydavatelství FF UK představí svou knižní a časopiseckou produkci na stánku v 1. patře. Všechny tituly zde bude možné zakoupit se slevou 25 %.

18:00

Slavnostní zahájení výstavy

Jazyk, písmo, interpretace

doc. PhDr. Vojtěch Kolman,
Ph.D.doc. Mgr. Jakub Čapek,
Ph.D.Mgr. Martin Ritter,
Ph.D.Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.

foyer FF UK

"Znak […] je pyramida, v niž byla přesazena cizí duše, kterou uchovává."
G. W. F. Hegel

Jazyk, podobně jako ruka, umožňuje dosahování předem daných cílů, nadto ale vytváří cíle nové, které by bez něj samotného nebyly myslitelné. Pro tuto svoji dvojroli představuje jazyk samostatné téma humanitních věd, které se v protikladu k vědám technickým a přírodním nutně zabývají také porozuměním vlastní historii a její interpretací. V případě jazyka se tato historie projevuje obzvlášť názorně v písmu a znacích obecně.

Výstava k jazyku přistupuje z mnoha odlišných úhlů. Zdůrazňuje jeho určující působení v sebe-vymezení člověka jako rozumné bytosti, přibližuje jazyk jako nástroj komunikace a zkoumá jej jako historický či sociální fenomén. Zabývá se rovněž problematikou metod odborné systematické reflexe živých jazyků. Na koncepci panelu se ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky podílely filologické, lingvistické a historické ústavy a katedry.

Základní součásti podílející se na výstavě:
Ústav filosofie a religionistiky
Ústav Dálného východu
Ústav obecné lingvistiky
Ústav řeckých a latinských studií
Ústav informačních studií a knihovnictví
Ústav Českého národního korpusu
Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Ústav anglického jazyka a didaktiky
Ústav srovnávací jazykovědy

 

ffejsbuk